مقالات

مسئولیت دولت

اسفند ۲۰ام ۱۳۹۲

ماه گذشته ریاست محترم جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی به بررسی جایگاه و نقش دانشگاهیان در کشور پرداخت و ضمن انتقاد از سکوت آنان، خواستار اظهار نظر پژوهشگران در مورد مسایل مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی شد. سخنانی درست لیکن ناکافی. شکی در درستی کلام و صداقت صاحب کلام نیست اما بعد از ۷ […]